Mgr. Přemysl Šanovec

Hostivičákem jsem se narodil a celý život rád zůstanu. Záleží mi na tom, aby se tu spokojeně cítila nejen moje (sociální bublina) rodina a přátelé, ale všichni, kdo zde žijí, anebo do Hostivice zavítají. Spokojenost v našem okolí je klíčem ke štěstí nás samých. 

Jsem právník specializující se v rámci advokacie na správní právo zejména pak obecní a stavební.

Náruživý fanda fantasy a sci-fi, a to nejen v tištěné formě. Turista a cyklista. Perfekcionista. Pragmatik. Analytik. 


EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Přeji si a budu bojovat za to, aby Hostivice pokračovala v efektivním zlepšování toho, co nám může nabídnout. Jsem si vědom jejího potenciálu, ale i problémů, které zde roky řešíme. Má vize spokojeného města se dotýká jak oblasti komunitního rozvoje, kultury, sportu, volnočasových aktivit, řešení dopravy, veřejného prostoru, dostupného vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, tak i efektivního hospodaření města.

Přeji si město plné spokojených lidí, kteří budou mít důvod kritizovat jen drobné nedostatky a ne fatální úkroky stranou, které v budoucnu již nenapravíme.

Jako právník budu klást důraz nejen na lidský a rozumný přístup bez nadbytečného úřadování a průtahů, ale hlavně na to, aby vše bylo řešené správně, transparentně, s rozvahou a vždy pro nejlepší zájem naší Hostivice.


Ing. Michal Horálek

Je mi 55 let, vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou a v Hostivici bydlím cca 15 let a považuji se téměř za starousedlíka. 

Celý svůj profesní život se věnuji obchodu v kombinaci s technickými a stavebními obory, založil jsem a vedu i v tomto oboru velmi úspěšnou společnost.


Z tohoto důvodu jsem si do své sféry zájmů vybral právě Technické služby a provoz města, a rád bych své mnohaleté zkušenosti přenesl i do našeho města, tak aby z jeho fungování profitovali všichni mí spoluobčané.


TECHNICKÉ SLUŽBY


Problematiku fungování technických služeb našeho města bych rozdělil do několika okruhů, které jistě zajímají všechny, kdo v Hostivici bydlí:


1/ ČOV – tento evergreen hostivické politiky. Téměř nerudovská otázka…co s ní? Je potřeba ČOV přestat přehazovat jako horký brambor a v nesmyslných debatách hledat viníka současné situace.

Je potřeba najít řešení, jak její provoz ideálně omezit na kapacitu, kterou bez problémů zvládá, případně jak z jejího provozu získat ekonomický, rozuměje finanční prospěch pro město, tak aby byla alespoň částečně ekonomicky soběstačná. 


2/ Vodné a stočné, otázka ceny vodného a stočného je při současných vzrůstajících životních nákladech otázka, která trápí asi každého z nás. Díky platné legislativě a zdroji vody pro Hostivici, není cenotvorba úplně v rukou města, tak aby se dalo obyvatelům ulevit. Nicméně, , dají se najít

zdroje a způsoby, jak dopad těchto cen na obyvatele snížit a přesto dodržet platnou legislativu. 


3/ Obecná ekonomika města – mojí a nikoli nereálnou představou je přebudovat Hostivici na moderní, nezadlužené, samostatně ekonomicky fungující město s občany, kterým radnice dokáže

zajistit takové životní podmínky a úroveň nákladů na bydlení, které je nebudou existenčně ohrožovat ani při podobných cenových a nákladových turbulencích, které zažíváme v posledních obdobích. Lze to zajistit a způsobem, který je vyzkoušený je např. participace občanů na příjmech města či jeho společností.Michaela Mikovcová

Je mi čerstvých 40let a v Hostivicích žiji od narození.

Mám vystudovanou střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Svou praxi jsem začala pobytem v USA jako AU PAIR (hlídání dětí) a po návratu jsem mnoho let jezdila jako oddílová vedoucí na letní dětské tábory.

Pracuji jako administrátor pro vypořádání cenných papírů na německé burze a k tomu od roku 2008. K tomu od roku 2008 vypomáhám jako zdravotník u jedné soukromé zdravotnické společnosti. Jsem také součástí týmu Aplikace Echo, která informuje veřejnost o pohřešovaných dětech, které jsou v ohrožení života. 11 let jsem také koordinovala svatby.

V komunální politice jsem čerstvý člen a rozhodnutí proč kandidovat za stranu Středočeši 2012 padlo, protože strana nabízí férovost, důraz na jasný a reálný cíl, úctu k městu a jeho historii a v neposlední řadě a nejvíce důležité i úctu k občanovi.

POMOC RODINÁM

Není nám jedno, že kapacity v předškolním vzdělávání jsou poddimenzované. Naděje vyhovění co nejvíce rodičů o přijetí jejich dětí do předškolního zařízení se jeví zajistit prostory nejen v Hostivicích, ale i pro Hostivice – Jih. Férové podmínky by měly být pro všechny obyvatele Hostivic.

Možnosti vybudování další instituce (dětská skupina, mateřské centrum apod.) fungující na rodinné bázi a byla by pro děti mladší věku 3 let vhodnější co do individuální péče.

Tím by se i ulevilo co do kapacity v MŠ a rodičům, kteří aktivně pracují od útlého věku svého dítěte.


Jaroslav Kratochvíl

Od narození žiji v Hostivici, kterou mám velmi rád.

V komunální politice se pohybuji již 24 let a vždy jsem se snažil vybudovat věci, které přinesou zlepšení života všem věkovým kategoriím občanů. Byl jsem u stavby domova s pečovatelskou službou, základní školy i mateřské školky. V tomto bych rád i nadále pokračoval.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Pod životním prostředím si většina z nás představí ochranu přírody, péči o zeleň a její rozšiřování. Ani nám nejsou tato témata cizí a preferujeme zachování našeho města jako zeleného a vymezujeme se proti záplavě šedi a betonu. Chceme proto pokračovat v tradici výsadby nových stromků, a to jak pro

nové občánky, tak jako náhradu za stromy poražené. Projekty nových městských budov musí počítat se šetřením svých dopadů a využívat i šedou a dešťovou vodu.


Zároveň ale nezapomínáme, že pod životním prostředí města se skrývá i to, aby se tu občanům dobře žilo. Chceme proto dokončit rekonstrukce ulice a chodníků, které jsme před lety začali. Je pro nás

důležité, aby rostoucím městským nárokům stačila dopravní obslužnost, a proto je pro nás důležitá nejen hromadná doprava, ale ve výhledu propojený a smysluplný systém cyklostezek navazující i na okolní obce.


Stejně tak je nezbytné hledat možnosti dalšího vyžití, ať již možnosti sportování v přírodě nebo třeba jen pikniku.

Václav Studnička


Jsem ženatý je mi 55 let a se svou manželkou žijeme v Hostivici od narození. Vychovali jsme zde dceru a syna, kteří zde žijí také.

Můj dosavadní pracovní život jsem věnoval letectví, jako letecký mechanik pro České aerolinie, kde jsem působil 33 let. 

V současné době pracuji ve společnosti GE aviation.

Můj obrovský celoživotní koníček jsou Dobrovolní hasiči, kam jsem začal chodit od svých deseti let jako mladý hasič. Od roku 1999 jsem velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Hostivice.


KULTURA A SPORT


Není nám jedno, aby politika zasahovala do kulturních akcí. Chceme aby se občané našeho města na kulturních akcí jen bavily. Politika do kultury nepatří. Chceme maximálně podporovat zájmové organizace a spolky ve své činnosti. Sport a kultura jsou pro nás jednou z priorit.

Věra Kopová Ferbasová

Od r. 1975 jsem pracovala na Městském úřadu Hostivice/ do r.1977 Národní výbor Hostivice/.

Pracovala jsem v různých profesích. Nejdříve na finančním odboru, od r. 1992 na Kulturním středisku Hostivice, od 11/1991 jsem byla předena na sociální odbor, kde bylo naším hlavním úkolem docílit výstavbu Domu s pečovatelskou službou a zajistit výstavbu Domova seniorů, což se nám za velké podpory pana starosty a místostarosty povedlo. 

Od r. 2002 jsem pracovala na investičním odboru a brzy jsem odešla do důchodu.


AKTIVITY PRO SENIORY


Nyní jsem členkou zastupitelstva za Středočechy 2012, jen nárazově oddávám na MěÚ Hostivice a občas pracuji jako přísedící u soudu Praha-západ.

Snažím se být fyzicky aktivní, což je nutné jak pro seniory, tak i pro děti a celou mladou generaci. Jsem ráda, že nyní opravdu hodně lidí sportuje.  Ráda bych přispěla svými zkušenostmi k vybudování kvalitního denního stacionáře pro seniory. prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.

Jsem rodilý pražák, povoláním fyzik, celý svůj profesní život mám spojený s vědeckou a pedagogickou činností na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Od roku 1980 žijeme s manželkou v Hostivici, zde jsme vychovali i naše dvě dcery.

Ve svém volném času rád jezdím na chalupu u Zbirohu, chodím do přírody a věnuji se houbaření a sportovnímu rybolovu na pstruhových vodách. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Není nám jedno, že je v krásné budově ZŠ v Hostivici „dusno“ a trpí kvalita výuky dětí našich občanů.

Škola s cca 700 žáky, pedagogy a dalším důležitým personálem je jako složitý mechanismus, do jehož chodu není radno neuváženě, zvláště zvenku, zasahovat.

Pro zajištění jejího kvalitního fungování je zásadní odborné personální obsazení školy, kde každý zaměstnanec má jasně stanovené úkoly a kompetence. Pro pedagogy je důležité, aby měli prostor pro jimi volený způsob výuky, za výsledky své práce pak mají jasnou odpovědnost. Důvěru mezi učiteli, žáky a rodiči lze obnovit jen v prostředí školy, město jako zřizovatel je zodpovědné za vytvoření odpovídajících vnějších podmínek pro její provoz a musí řešit mj. potřebu zvětšení její kapacity.

Martina Kučerová

Je mi 32 let a mám vystudovanou střední školu managementu a služeb. Vždy jsem věděla, že ve své práci chci být v kontaktu s lidmi a gastronomie pro mě byla jasná volba.

Pohybuji se v ní dodnes. Svůj volný čas se snažím trávit aktivně se svou rodinou a přáteli.

V Hostivicích žiji od roku 2010. Jako malá jsem do Hostivic jezdila k prarodičům a ráda bych na ně navázala, konkrétně na svého dědečka pana MVDr. Františka Chalupu. Ten v letech 1994-2002 působil jako starosta města Hostivic.


KVALITA ŽIVOTA 


Uplynula dlouhá doba a s ní se spousta věcí změnila. Je potřeba se přizpůsobit aktuálnímu dění a potřebám obyvatel, kteří volají po efektivním řízení města a záleží jim na Hostivicích. Chceme rozšiřovat volnočasové aktivity a kulturní život našich spoluobčanů přímo v našem městě.


Doba plná stresu a pracovního vytížení je bohužel nedílnou součástí nás všech. Ale kultura, sport a společenské aktivity jej dokáží potlačit. 

Pojďme se spolu více potkávat a usmívat, ať je nám doma spolu dobře.

Petr Malík

....


Ing. Petr Lovíšek

Pocházím z Litvínova a v únoru jsem oslavil 46. narozeniny. Mám vystudovanou Fakultu strojní na ČVUT  v Praze. Pracuji jako technicko-ekonomický konzultant ve společnosti Deloitte a pomáhám společnostem uplatnit a aplikovat projekty výzkumu a vývoje.

V Hostivici žiji s početnou rodinou (jediná manželka, 3 děti, 2 psi 😊) již 20 let. Mám rád sport v jakékoliv formě, jak aktivně s výdejem energie, tak i pasivně jako divák.

SPRÁVNÉ A ŘÁDNÉ HOSPODAŘENÍ

V komunální politice jsem druhé volební období tj. 8 let. První 4 roky jako radní, další 4 roky jako opoziční zastupitel. Mohu tedy posoudit z obou břehů, kam se město ubírá. A musím se přiznat, že směr nastavený současným vedením města se mi ale vůbec nelíbí. Chtěl bych, aby se na radnici vrátila poctivá každodenní práce, hodná pozice správného a řádného hospodáře. Kávičky, různé studie a projektíky pro kamarády, nehorázné utrácení peněz, fotečky a píárko kdykoliv to je možné, patří do soukromého života.

Věřím, že jsme jako Středočeši 2012, schopni opět racionálně a rozumně (nikoli neúčelově a megalomansky) rekonstruovat infrastrukturu, investovat tam , kde to má logiku a smysl, aby příspěvkové organizace (především Technické služby a ZŠ) znovu dobře fungovaly a nasměrovat naše město k příjemnému místu k žití.

JUDr. Vratislav Havelka

....

Pavel Hejlík

Původním povoláním jsem vystudovaný strojař. Dnes pracuji jako generální manager v akciové společnosti H.Z.C.J. v Jenči.

Se svojí ženou Simonou máme dvě dcery a dvě vnoučata.

Do Hostivice jsme se s manželkou přistěhovali v roce 2016. Ale od roku 1997 jsem působil v Hostivické mlékárně.


EFEKTIVNÍ VEDENÍ MĚSTA


Členem sdružení „Středočeši 2012“ jsem od roku 2018 a velmi rád bych pomohl k dosažení našich stanovených cílů, například aby byla ukončena devastace Hostivické ZŠ, aby více vznikaly prostory  pro trávení volného času  a aby se  zastavilo naprosto nesmyslné vyhazování financí za logo, ke kterému se nemohl nikdo vyjádřit a propagaci nereálných akcí. 

Není mně to jedno stejně tak jako mým kolegům, proto bych raději pracoval, nesliboval a neměnil bych Hostivici slovy  a barvami.

Ing. Josef Lopata

Pocházím ze severních Čech, gymnázium jsem absolvoval v Litvínově. Odchodem na strojní fakultu ČVUT jsem se stal pražákem. Po absolvování  vysoké školy v roce 1983 jsem pracoval jako ředitel kolejí a menz na Vysoké škole ekonomické v Praze, od roku 1993 soukromě podnikám, v letech 1999 až 2000 jsem vykonával funkci generálního ředitele ČKD holding. Celý život jsou mým koníčkem veteráni. V posledních letech vyrábím závodní vozy Jaguár, a tak se koníček stal i mojí hlavní činností. Většinu let soukromého podnikání jsem se věnoval stavební činnosti, organizoval jsem cca 50 staveb. 


OBECNÍ BYTY


Vzhledem k těmto zkušenostem bych se rád věnoval v Hostivici vyhledávání vhodných prostor na budování obecních bytů, které by sloužily k řešení neutěšené situace učitelů na základní škole nebo k získání nových lékařů, případně výpomoci v různých sociálních případech.Petr Vávra

....


MgA. Klára Jakubová

Pocházím z Hostivic a považuji je za svůj domov, i když se občas nacházím stovky kilometrů daleko. 

Kromě uměleckých a divadelních projektů se věnuji aktivitám spojených s péčí o duševní zdraví a prevenci duševních onemocnění. Působím v Čechách a na Slovensku jako režisérka a organizátorka kulturních a komunitních akcí.

 

Oceňuji projekty, které citlivě reagují na konkrétní lokalitu. Zabývám se historií místa, dokumentaristikou, sociologií a renovací identity města. Vše pak uplatňuji při tvorbě autorských uměleckých projektů, o které se starám od prvotního nápadu až po realizaci. Intenzivně řeším každou projektovou fázi. Proto jsem iniciátorkou jen věcí, které se dají uskutečnit a mají smysl.

 

Z tohoto úhlu hodnotím poslední roky vedení Hostivic jako neupřímná a často i nesmyslná prázdná gesta. Aktivně sleduji na dálku zasedání zastupitelů a mám přehled o širším spektru problémů, se kterými se město Hostivice v současné době potýká. 


AKTIVNÍ OBČAN A  KOMUNITA

 

Věřím v občanskou iniciativu, že jedině svojí aktivitou v místě, kde žijeme, máme možnost věci, které nás trápí, ovlivnit. Zároveň je třeba respektovat kompetence a složitost politických rozhodnutí a také limity rozpočtů. Za nejdůležitější věc ve fungování komunit považuji to, aby se síly iniciativních lidí spojily v jeden záměr, ale aby se každý člen komunity ujal jen té pozice, které rozumí a nenadělal víc škody než užitku.

 

Aby si obyvatelé ke svému městu vytvořili intenzivní vztah, potřebují se setkávat a mít možnost cítit se dobře i mimo své domovy ve veřejném prostoru. K tomu mohou sloužit i malé proměny a vytváření menších lokálních míst k setkávání se. 

Každé takové místo stejně jako město však potřebuje svoji duši a tu jí může dát jedině dobrý správce.


Proto jsem se rozhodla svoji kandidaturou podpořit hnutí Středočeši2012.

Jiří Habrman

....


Ivana Prokopová

V Hostivici žiju od narození, vychovávám zde tříletého syna a posledních 10 let zde i pracuji.

Mám tak možnost poznat naše město z mnoha pohledů, jako běžný občan, maminka nebo podnikatelka.

Důvod, proč jsem se zapojila do komunální politiky, jsou stížnosti mé a spousty místních lidí na zhoršenou kvalitu života, netransparentní hospodaření s veřejnými financemi, navrhované změny územního plánu, které nerespektují názory místních a vycházejí vstříc investorům, špatné fungování základní školy, omezená nabídka volnočasových aktivit pro starší děti, nevyřešená situace kolem ČOV, výrazně zhoršená údržba o veřejnou zeleň  nebo nepřehlednost probíhajících změn ve městě.

KOMUNIKACE A MOŽNOST ROZHODOVÁNÍ 

Chtěla bych, aby každý občan měl možnost se dozvědět informace rychle, přehledně a srozumitelně. Mohl na ně reagovat a zapojit se do rozhodování důležitých věcí ve městě.

Měli bychom nejen plně využívat sociálních sítí a nových webových stránek města, ale občanům začít naslouchat, brát vážně jejich názory a reagovat na ně.

A proč jsem si pro svou kandidaturu vybrala zrovna hnutí Středočeši 2012? Za mě je to hlavně důraz na respekt ke každému občanovi Hostivice, respekt k samotnému městu a k jeho historii, férovost v jednání a reálné cíle.

Naše srdce patří Hostivici