Naše srdce patří Hostivici

1. Jaké jsou Vaše konkrétní představy o dalším vývoji města, a kam byste chtěli město směřovat?


Vývoj našeho města se v našich očích má pohybovat po linii stabilního rozvoje spíše než skrze překotné změny. Právě proto máme za to, že je nezbytné být velmi opatrný s vymezováním nových zastavitelných ploch pro bytové domy a vyhnout se zakládání zcela nových sídlišť. Stejnou obezřetnost si zaslouží i zahušťování zástavby snižováním podílu zeleně na pozemcích, jelikož naše město patří mezi ta zelená.

Jsme totiž přesvědčení, že ti, kdo se rozhodli v našem městě žít, si tak zvolili pro jeho ráz, který bychom rádi v rámci rozvoje zachovali.

Co do konkrétních představ je zřejmé, že město potřebuje novou kapacitu pro základní školu, pro kterou se zatím spoléhá jen na novou svazkovou školu, bez ohledu na riziko nepřidělení dotace. Stejně tak musíme uvažovat o kapacitách pro péči ve stáří, kdy kromě domova důchodců a domova s pečovatelskou službou jsou na místě i úvahy o denním stacionáři. V posledních dnech nám v městských službách vedle dokončení ČOV vyvstal nový problém – zásobování pitnou vodou ve vodovodní síti, který bude nutné řešit.


2. Jak hodnotíte poslední čtyři roky dění v našem městě?


Jednou větou jako protiklad přísné účelnosti, kdy se důraz stočil na líbivý vzhled a výraznou prezentaci.

Od počátku jsme vnímali, že dělící čára mezi koalicí a opozicí byla velmi silně vyznačena, a proto nebyly připomínky, nápady a výstupy opozice brány zcela vážně. Možná to bylo i kvůli velmi těsnému poměru 9:8 mezi koalicí a opozicí. Pro nás tento poměr znamenal, že nemá smysl házet flintu do žita, a bylo potřeba se jako opozice do tvorby budoucnosti města zapojovat a pokoušet se přesvědčit ostatní, že vyslechnout náš názor má smysl.

Zasedání zastupitelstva dlouho do noci se stala pravidelností, protože nám nebylo jedno, o čem se rozhoduje a jaký to má dopad do naší společné budoucnosti. Mohli jsme jen pasivně sedět, ale to by bylo zradou důvěry našich voličů. Na místo toho jsme nad předloženými body diskutovali, poukazovali na místa, která by mohla být překážkou pro realizaci a zároveň se i snažili o přednesení možného řešení. Naše snaha neopadla ani mimo zasedání zastupitelstva, a proto pokud jsme věděli o tématu, které nás zajímá, snažili jsme se o sdílení našeho názoru.

Poslední čtyři roky pro nás zároveň byly lekcí, a to v několika ohledech. Je nám jasné, že komunikační strategie města potřebovala posunout na další úroveň, byť si myslíme, že prezentace města má směřovat více na město samotné než na osoby v jeho vedení. Je vidět, že zájem občanů o zapojení do chodu města je potřeba podporovat a jít jim vstříc, abychom neustrnuli v poloze „stejně to nikoho nezajímá“. Takto se nám třeba povedlo svolat zasedání zastupitelstva nad návrhem územního plánu, když to vypadalo, že koalice se k tomu nechystá. Stejně tak nám bylo lekcí, že některé věci, které dříve byly samozřejmostí je nezbytné zakotvit písemně, abychom to dobré zachovali. Díky většinovému názoru se tak například podařilo zakotvit, že na městské akce politika nepatří.

Nemá smysl zdůrazňovat, že to byla náročná práce vykoupená unavenými pracovními dny po zasedáních zastupitelstva, mnoho večerů volného času, který jsme do toho investovali. To stěžejní je, že v té práci pro naše město vidíme smysl, i když nejsme sami tolik vidět.


3. Jaké by byly Vaše první kroky v případě, že budete ve vedení města?


Otevřít dveře zámečku a pozdravit první osobu, kterou potkám. Teď vážně – reálně je potřeba počítat s tím, že se závěrem roku a nutností schválit rozpočet a zároveň přebíráním agendy budou možnosti prvních kroků výrazně limitovány. Mezi prvními kroky bude nezbytné zjistit, v jakém stavu jsou rozběhlé městské záležitosti a stanovit si priority jejich řešení. 

S rozpočtem však je spojen jeden krok, ke kterému bych se chtěl vrátit, a to je myšlenka zapojení občanů do tvorby rozpočtu. Jedná se o rozpracovanou věc, kterou jsme v předvolebním půl roce neschválili a je na místě se k tomu vrátit na začátku dalšího období, kdy budeme schopní i zhodnotit smysl této věci. Prvním krokem tak bude vydělení částky v rozpočtu, s tím, že podmínky stanovíme následovně. A kde na to ušetříme? My uvolněného radního mít nebudeme.


4. Proč by měli lidé volit právě Vás?

Není mám jedno, kam naše město nabralo směr. Zastupujeme stabilitu a duši našeho města, které chceme rozvíjet, ale ne z něj vytvářet něco nového.

Bez ohledu na vizi svazkové školy, chceme hostivickou základní školu v dostatečné kapacitě pro děti, které ji potřebují dnes, a obsazenou kvalifikovaným personálem, kterému město zajistí podmínky pro klidnou a perspektivní práci, zavedení dopravy dětí do školy školním autobusem a zlepšit úroveň stravování. V péči o nejmenší budeme řešit napjaté kapacity péče o dvouleté.

Chceme, aby městské služby byly pro občany co nejvýhodnější, ale zároveň kvalitní. Budeme usilovat o snížení nákladů na vodné a stočné. O naši kulturu budeme pečovat jako o náš místní poklad a politicky do ní nebudeme zasahovat. Podpoříme rozvoj volnočasových aktivit a spolků organizujících volný čas nejen dětí.

Zachováme kouzlo našeho města spočívající ve vysokém podílu zeleně a budeme usilovat o její rozšíření na veřejných plochách. Stejně tak budeme usilovat o omezení bytové výstavby s betonovými náměstíčky.

Nezapomene na nezbytnou jistotu péče ve stáří a o zdraví, a kromě řešení naplnění stávajících kapacit budeme usilovat i o rozšíření sortimentu služeb, např. denním stacionářem.

Uvědomujeme si, že ekonomický výhled je nejistý a objevují se hlasy o nádechu před ponorem. Pro nás to znamená obezřetnost a odpovědnost za naše město, které chceme, aby sloužilo všem svým občanům a neskončilo na seznamu obcí, které zbankrotovaly. Zároveň ale nechceme být jen pesimisté a je nutné se připravovat i na možnost, že se ekonomika zmátoří a bude možné rozjet rozvoj naplno.


Ať už volby dopadnou jakkoliv, budeme v zastupitelstvu pracovat jako doposud, bez patosu ublíženosti z prohry. To důležité je, aby byly slyšet všechny hlasy, a proto prosíme, pojďte s námi k volebním urnám.


Naše srdce totiž patří Hostivici!